Fem kvinnors work-life balance

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna c-uppsats har undersökt hur kvinnor som arbetar inom detaljhandeln upplever work-life balance och på vilket sätt begreppet “hjälp” används för att upprätthålla en fungerande vardag. Detta har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer där det centrala har varit att analysera upplevelsen av work-life balance. Kvinnorna som har deltagit i intervjuerna är mellan 35-45 år och arbetar inom detaljhandeln. Denna forskning visar att dessa kvinnors vardag består utav olika roller. De som framhävs i resultatet är exempelvis mammarollen och ansvarsrollen. Ett annat resultat är att begreppet “hjälp” har en betydande roll som visar sig olika för dessa kvinnor. Det visar sig att hjälp från en utomstående person har en avgörande roll för deras förmåga att balansera mellan arbetslivet och privatlivet. Andra aspekter som har lyfts fram är kvinnornas uppfattning om en positiv Work-life balance, det uttrycks missnöje med arbetstider och ett dåligt samvete som präglar dem i olika vardagssituationer. Detta tolkas som en sorts obalans i deras work-life balance. Vidare har Erving Goffmans teorier fungerat som ett verktyg för att förstå resultatet och det empiriska materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)