Ledarskapets betydelse för arbetsmotivation : Millennials arbetsmotivation ur medarbetarens perspektiv baserat på Self Determination Theory och ledarskapsstilar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur millennials inom servicebranschen upplever att ledarskap har betydelse för arbetsmotivationen. Vi vill med vår forskning förmedla vad som kan vara lönsamt för ledare att ha kunskap om gällande arbetsmotivation för att minska personalomsättning i organisationer. Studien utgår ifrån motivationsteorin Self Determination Theory och ledarskapsstilarna demokratisk-, auktoritärt och Laissez-faire ledarskap. Studien har baserats på nio intervjuer. För att analysera materialet har en tematisk analysmetod tillämpats och studien har haft en deduktiv utgångspunkt.  Studiens resultat visade att ledare har en positiv betydelse för arbetsmotivationen genom att vara synliga, lyhörda, stöttade och uppmärksamma. Motivationen främjas genom att först uppfylla de inre motivationsfaktorerna för att sedan förstärkas med hjälp av yttre motivationsfaktorer. Ledarens negativa betydelse för arbetsmotivationen uppstår främst när det inte längre finns någon möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Den fördragna ledarskapsstilen är ett demokratiskt ledarskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)