Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för tidig upptäckt av sepsis

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd med hög dödlighet som drabbar 30 miljoner människor världen över och resulterar i omkring sex miljoner dödsfall årligen. Tecken och symtom är diffusa och det finns idag ett behov av utökad kunskap om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid sepsis. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att upptäcka sepsis i ett tidigt skede. Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med inspiration av innehållsanalys där resultatet utgörs av 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet presenteras i kategorierna klinisk bedömning, kunskap och övervakning. I resultatet framgår det att sjuksköterskans förmåga att kombinera klinisk observation med ett standardiserat mätinstrument möjliggör en tidig upptäckt av sepsis. Det framgår även att sjuksköterskor som har uppdaterat sin kunskap om sepsis och dess progression genom fortbildning blev mer säkra på att upptäcka och identifiera patienter med sepsis. Sjuksköterskor kan även ta hjälp av datoriserade övervakningssystem, som larmar vid misstanke om sepsis. Konklusion: Varje enskild omvårdnadsåtgärd i resultatet kan bidra till att sepsis upptäcks tidigt, framförallt när implementering av mätinstrument, kunskap och utbildning kombineras kan dödligheten och lidandet för patienten minska. Det anses att ytterligare forskning är nödvändig kring sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att tidigt upptäcka sepsis.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)