Äldre-äldre mäns upplevelser kring att vara fysiskt aktiva i en idrottsförening

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Befolkningen lever allt längre och 80 åringar är idag den snabbast växande gruppen i samhället. Forskning visar att det är viktigt att fortsätta utföra de aktiviteter som utövats hela livet för att uppleva god hälsa och välbefinnande. Det finns dock få kvalitativa studier kring hur äldre-äldre män upplever fysiska aktiviteter och intressen. Syfte: Att undersöka och beskriva äldre-äldre mäns upplevelser av att vara fysiskt aktiva och engagerade i en idrottsförening. Metod: En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer som analyserades utifrån en innehållsanalys med manifesta inslag. Totalt deltog åtta män i studien. Resultat: Tre huvudkategorier framkom i analysen: Att kroppen mår bra genom fysisk aktivitet, att känna social tillhörighet i en idrottsförening och att ha drivkraft och engagemang för att fortsätta vara fysiskt aktiv. Kategorierna beskrev sociala, mentala och fysiska betydelser av att vara fysiskt aktiv. Konklusion: Att vara aktiv i en idrottsförening var mer än att bara träna kroppen, den sociala gemenskapen var också betydelsefull. Studien bidrar till ökad förståelse kring hur viktigt det är för äldre-äldre män att ha möjlighet till ett fortsatt aktivt liv för att öka livskvaliteten och välmåendet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)