Börsnotering – träna sprint för ett maraton? : En eventstudie om Private equity-aktörers bestående värdeskapande – bevis från Skandinavien 2002-2013

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Private equity-aktörers värdeskapande är ett fenomen som studerats internationellt sedan 80-talet och intensifierats under det senaste årtiondet. Med en mängd forskning angående prestationen under ägandeskapet är utbudet mindre huruvida prestationen är bestående och hur portföljbolagen presterar efter att de avyttrats. Trots detta råder det ingen konsensus kring tidigare studiers resultat. Mot bakgrund av den motstridighet som föreligger i tidigare forskning och den uppmärksammade debatten om riskkapitalisters värdeskapande söker denna studie att studera och undersöka ämnet närmre för den skandinaviska marknaden. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur skandinaviska portföljbolag presterar efter avyttring genom börsintroduktion. Studien ämnar därmed att utreda, kartlägga och skapa bättre förståelse huruvida det föreligger någon skillnad i tidigare PE-ägda portföljbolags prestation gentemot branschkonkurrenter utifrån utvalda nyckeltal. Metod: Studien applicerar en kvantitativ forskningsmetod, vilket är i linje med tidigare forskning och referensstudier som även använder ett parametriskt och ett icke-parametriskt statistiskt test för att utröna om över- eller underprestation föreligger för tidigare PE-ägda portföljbolag. Därefter har studiens resultat analyserats med bakgrund av tidigare forskning och vedertagna teorier inom ämnet. Slutsats: Studiens resultat konstaterar att tidigare PE-ägda portföljbolag som börsnoterats inte överpresterar sina branschkonkurrenter, utan presterar sämre eller endast i linje med dem. Till skillnad från tidigare forskning kan ingen av- eller tilltagande effekt urskiljas, vilket innebär att ägarbytet vid börsnoteringen inte medför några bestående komparativa konkurrensför- eller nackdelar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)