Det var entreprenörens klarsynthet i att det här innebar affärsmöjligheter : entreprenörens roll i internationaliseringen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Forskning om företags internationalisering är idag ett bredare fält jämfört med tidigare. Det tycks finnas ett större fokus på entreprenörens roll i internationaliseringsprocessen, vilket studien syftar till att undersöka. Entreprenören har påverkan på företaget och är en drivande faktor i verksamheten. För att kunna vara en drivkraft och utveckla ett företag bör entreprenören inneha specifika karaktärsdrag. Med hjälp av ​effectuation, undersöks även entreprenörens beslutsfattande i internationaliseringen. Undersökningen resulterar i att entreprenören har påverkan på internationaliseringen. Främst i början av internationaliseringen har entreprenören en betydande roll för företagets utveckling, men även till viss del senare. I början krävs en entreprenör med en mer kreativ ochpraktiskroll, medan i senare skede krävs en person med förmåga att organisera och strukturera en organisation eller verksamhet. Vidare stöder studien vilka karaktärsdrag en entreprenör med fördel bör inneha samt att ​effectual-tänkande används i beslutsfattandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)