Från uppdrag till förslag : en undersökning av landskapsarkitektens gestaltningsprocess

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta arbete grundas i en nyfikenhet över vad landskapsarkitektens gestaltningsprocess innebär, vad och hur man egentligen gör när man gestaltar. Att gå från en yta som ska förändras till färdigt förslag är inte en helt spikrak väg med några rätta svar. I detta arbete ska landskapsarkitekten då finna sin egen väg genom processen. Syftet med arbetet är att belysa och sammanställa kunskap om gestaltningsprocessen för landskapsarkitekter och på vilka olika sätt den kan uppfattas och beskrivas i både generella och mer specifika teoretiska formuleringar. Målet med arbetet är att söka och identifiera ett urval av den teoretiska litteratur som med olika angreppssätt och teorier försöker fånga och beskriva hela eller delar av landskapsarkitektens gestaltningsprocess i mer eller mindre generella termer. Målet är även att diskutera och jämföra dessa olika angreppssätt och teorier. Arbetet är genomfört genom en undersökning av litteratur där källor som på olika sätt förklarar gestaltningsprocessen och de olika ingående delarna har undersökts. Undersökningen baseras både på källor som är kopplade till landskapsarkitektur och källor som diskuterar olika sorters skapande yrken. Perspektiven hos källorna är olika då vissa har undersökt utövares processer medan andra skriver om processen eller delar av den mer generellt. Det finns en stor variation i hur processen framställs och förklaras i litteraturen. Vad som skulle kunna tydas ur den undersökta litteraturen är att det är svårt att beskriva processen som linjär, och att det finns stora variationer både mellan gestaltare och mellan projekt i hur processen ser ut. Det tycks också vara så att det finns svårigheter att på förhand veta hur processen kommer att kunna se ut, då man inte har de viktiga faktorerna klara för sig, och dessutom tycks slutet vara en fråga om bedömning genom erfarenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)