Meningsskapande i inledningsmontaget av Pixars Upp : En bildsemiotisk och multimodal analys

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Bildproduktion

Sammanfattning: Denna uppsats diskuterar genom en semiotisk och multimodal analys av intromontaget i filmen Upp hur semiotiska resurser samspelar i film och vad detta får för mening i filmen och hur detta kan appliceras på andra filmer. Uppsatsen går in på hur olika känslor såsom sorg, kärlek och uppfattningen av tid har gestaltats i denna scen och vad de olika semiotiska resurserna, färg, musik, objekt och klippning har för roll i att få fram dessa känslor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)