MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. det okända utfallet och rädsla kan uppstå. Därför har Frölunda sjukhus en nätbaserad portal med bildspel - Dunder - som hjälpmedel för preoperativ information. Portalen utvärderades i studien i förhållande till vårdpersonalens arbete och familjernas informationsbehov. Syfte: Syftet är att beskriva föräldrars upplevelser av informationsportalen Dunder som preoperativ förberedelse för att minska oro hos barn mellan tre till tio år. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes med fokus på det manifesta innehållet. Semistrukturerade intervjuer gjordes med nio föräldrar till opererade barn på Frölunda Specialistsjukhus. Resultat: Studien visar vikten av anpassad preoperativ information till familjer då informationsbehovet varierar. Tidigare erfarenheter kan spela roll för kommande liknande moment. Mindre än hälften av familjerna uppfattade att informationsportalen Dunder fanns. De barn och föräldrar som hade tittat på Dunder tyckte att det var utformat på ett barnvänligt sätt. Den gav barnen goda möjligheter till identifikation och igenkännande i och av vårdsituationen och var en viktig del i förberedelserna inför operation. Det visade sig att bilder från operationssalen fattas. Alla som hade tittat på Dunder kände sig tillräckligt förberedda och tyckte att informationen var lärorik, hjälpfull och anpassad för barnen som förbereddes inför operationen. Oron dämpades om förberedelserna var bra och anpassade. Vissa familjer kände sig tillräckligt förberedda trots att de inte hade tagit del av informationen på Dunder, men önskade att de fått information om den. Slutsats: Informationsportalen Dunder är ett uppskattat verktyg som uppmuntrar delaktighet och samtal. Användandet av foton från vårdavdelningen bidrar till att barnen känner igen sig och således upplevde ökad trygghet. Det är ett bra komplement till muntlig information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)