Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker Coldsped

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

Författare: Susanne Eriksson; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med examensarbetet är att planera hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta kundens krav, i detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS – European Food

Safety Inspection Service. EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande branscher. Den standard som Schenker Coldsped AB överväger att certifiera sig emot är EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel.

Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbetar med helhetslösningar för transport och lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa. Coldsped har totalt 800 tempererade fordon samt erbjuder även kyl- och fryslagring samt förädling av produkten så som beredning, upptining, sågning, paketering och märkning. För att få hantera livsmedel är företag i Sverige skyldiga att utöva egentillsyn, denna ska vara anpassad efter företagets verksamhet. Egentillsynen ska ha HACCP – plan vilket är ett system för att identifiera, bedöma och styra faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

Genom att införa EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel på Coldspeds anläggningar blir rutinerna och kunskapen dokumenterad vilket innebär att den kunskap som idag finns hos personalen också kommer finnas i Schenkers ISO9001:2000 – system, Isopeq, samt i pärmar hos respektive avdelning. En första början på att implementera EFSIS är att Coldsped beslutat att lägga in HACCP – planen i Isopeq, företagets kvalitetssystem.

Fördelarna med att arbeta enligt EFSIS tekniska standard är:

•Säkrare hantering med livsmedel

•Mer dokumenterade rutiner

•Effektivare organisation

•Tydlig kommunikation med nya kunder

•Ger ökad konkurrenskraft Min rekommendation är att genomföra förändringar enligt min plan. För detta behövs:• Investeringar i anläggningarna

•Personella resurser för processen

• Planera genomförandet i detalj genom att koordinera resurser

•Gå med i CIES, (oberoende nätverk för företag som hanterar livsmedel), för

benchmarking

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)