De vanligaste tillbuden vid vägarbeten och hur de kan förebyggas

Detta är en M1-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning: Vägnätet spelar en viktig roll för ett fungerande samhälle, men samtidigt innebär trafiken en stor risk. Globalt var trafikolyckor den vanligaste orsaken till barn och ungas död i åldern 5 – 29 år under år 2016. Samma år dog 1,35 miljoner människor i trafiken världen över. Att halvera antalet dödsfall i trafiken till år 2020 är ett av delmålen i agenda 2030 samtidigt som andra mål handlar om en trygg och säker arbetsmiljö, koppla ihop samhällen och göra transportsystem tillgängliga för alla. Det ställer krav på utbyggnad och underhåll av transportsystemet samtidigt som säkerheten måste höjas. Trots att Sverige är ett av länderna med högst trafiksäkerhet i världen sker varje år flera trafikolyckor med dödlig utgång. År 2020 dog 204 personer i trafiken. Riksdagen tog år 1997 ett beslut om nollvisionen där målet var att ingen skulle dö eller skadas allvarligt i Sveriges transportsystem på sikt. Mellan åren 2003 - 2015 uppskattas att minst 3958 olyckor skett i anslutning till vägarbeten i Sverige. Bygg- och anläggningsbranschen var år 2020 den bransch där flest omkom. Svevia går i samma riktning som nollvisionen med sin vision om noll olyckor och branschens säkraste arbetsplats och säkraste trafikmiljö. För att nå målet krävs ett ständigt arbete för att förebygga risker och olyckor. Genom att studera Svevias inrapporterade tillbud kan risker upptäckas i tid vilket ger en möjlighet att hinna förebygga dessa innan en olycka sker. Syftet med detta examensarbete är att kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö inom drift av väg samt en ökad trafiksäkerhet förbi vägarbeten. Målet är att föreslå möjliga åtgärder som kan minska risken för de vanligaste tillbuden. De studerade tillbuden visar att i 44% av fallen var oaktsamma trafikanter eller brist på respekt för vägarbetet orsaken till tillbudet. För 12% var orsaken hög fart, för 11% var orsaken mänskliga faktorn och för 10% fel på fordon/utrustning. I resterande 23% kategoriserades orsaken som övrigt. Detta beror på en stor spridning av svaren och att en orsak endast förekom ett fåtal gånger. Exempel ur kategorin övrigt är renar på vägen. Med hjälp av de studerade tillbuden har åtgärder tagits fram som kan bidra till en möjlig minskning av tillbuden samt förebygga olyckor. En viktig åtgärd är att minska machokulturen inom bygg- och anläggningsbranschen som kan bidra negativt till säkerheten på arbetsplatser. Att höja allmänhetens respekt för vägarbeten är också viktigt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)