Röntgensjuksköterskans bemötande av barn med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

Sammanfattning: Bakgrund: Barn som kommer till den radiologiska avdelningen kan uppleva oro i den högteknologiska miljön. Barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva mer oro i dessa miljöer då diagnosen innebär nedsatta förmågor gällande social- och språklig kommunikation, föreställningsförmåga samt flexibilitet. För en optimal undersökning ställer det krav på att röntgensjuksköterskan kan ge ett bemötande som minskar oro. Metod/Syfte: Arbetet utformades som en litteraturöversikt med systematiskt tillvägagångssätt för att besvara syftet hur röntgensjuksköterskan kan bemöta barn med autismspektrumtillstånd för att minska oro i samband med undersökning på den radiologiska avdelningen. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet: vårdmiljö, vårdpersonalens roll samt föräldrarnas roll. För att minska oro hos barnet kan röntgensjuksköterskan anpassa vårdmiljön och genom förberedelser skapa en känd miljö. Röntgensjuksköterskan kan även ha ett förhållningssätt där kommunikation anpassas till barnet och ett samarbete med föräldrarna skapas.   Slutsats: Röntgensjuksköterskan har ansvar att anpassa sitt bemötande och kan genom att tillämpa strategier minska oro hos barnet med autismspektrumtillstånd vid radiologiska undersökningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)