Lekande och lärande utmaning. : En studie om matematik med duplomallar i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning Detta examensarbete syftar till att undersöka hur barn använder matematik när de bygger med duploklossar (Lego) efter duplomallar i förskolan. Detta med anledning av de stärkta mål och riktlinjerna i läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010) inom bland annat matematik. Duplomallarna har vi konstruerat själva för att studera hur planeradeaktiviteter enligt läroplanen i förskolan kan utföras på ett meningsfullt sätt för barnen. Syfte Syftet är att få kunskap om hur fyraåriga barns matematiska förståelse kan främjasmed duplomallar som redskap. Frågeställning Vilken matematik främjas när fyraåriga barn bygger efter duplomallar? Metod Undersökningen bygger på en kvalitativ studie med icke-deltagande observation som redskap där vi med hjälp av videokameran på surfplattan och anteckningar harobserverat barns matematikstrategier för att synliggöra matematiken. Observationen har genomförts med fyra barn på en förskola i Västra Götalands län. Resultat Resultatet visar att samtliga barn i vår undersökning använde sig av matematik när de under en planerad aktivitet arbetade med duplo och duplomallar. Resultatet visar att de omsatte något abstrakt till något konkret när de visade oss hur de gick till väga. Resultatet är indelat i de sex huvudkategorier som framkom i analysen. Antalsuppfattning, mönster, urskilja likheter och olikheter, mätning/jämför, matematiskproblemlösning och matematiska tidigare erfarenheter. Alla barnens tillvägagångssättvisar att de använde sig av matematik på något vis, däremot visar resultatet att de använde sig av olika tillvägagångssätt för att bygga sina torn med rätt klossar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)