Äldres välbefinnande på äldreboenden. : En kvalitativ studie om hur enhetschefer på äldreboenden beskriver sitt arbete med äldres välbefinnande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med studien är att beskriva hur enhetschefer på äldreboenden i en svensk kommun beskriver arbetet med äldres välbefinnande och hur de konkretiserar den samma.  Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsmetod i form av semi- strukturerade intervjuer tillsammans med 8 enhetschefer. Intervjuerna har transkriberats och kodats genom innehållsanalys. Resultatet har analyserats utifrån tidigare forskning och olika teoretiska ramar till begreppet välbefinnande. Enhetscheferna som deltog i studien valde att beskriva arbetet med personalen som det främsta sättet att bidra till äldre välbefinnande. Detta görs delvis genom utbildning i socialtjänstlagens nya värdegrund, och delvis i det dagliga arbetet då enhetscheferna tillsammans med personalen arbetar för att stärka den äldres självbestämmande och delaktighet. Slutsatsen från analysen tyder på att självbestämmande är lättare att tillgodose till de äldre som klarar av detta fysiskt och psykiskt. De äldre som inte har dessa förmågor får inte samma möjlighet till välbefinnande, eftersom delaktighet och självbestämmande då behövs göras genom personalen. Avslutningsvis behövs det mer resurser i äldreomsorgen både personalmässigt och utbildningsmässigt för att stärka äldres välbefinnande. Om de personalmässiga resurserna utökas kan detta bidra till mer värdefull individuell tid för den äldre. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)