Kunskaper och attityder gällande hiv och aids hos sjuksköterskestudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Introduktion: Antalet rapporterade fall av hiv i Sverige har ökat från 241 personer år 1997 till 430 individer år 2016. Samtidigt har undervisningen om hiv vid universitetet som valts till denna studie minskat. Syftet med studien är att undersöka kunskaper och attityder gällande hiv och aids hos blivande sjuksköterskor vid ett universitet i södra Sverige. En deskriptiv jämförelse görs med Folkhälsomyndighetens studie gjord på allmänheten 2016. Metod: För att besvara syftet tillämpas en deskriptiv tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. Totalt skickades enkäten ut till 335 sjuksköterskestudenter varav 132 personer besvarade den, motsvarade 43%. Enkäterna sammanställdes automatiskt i Google Forms. Resultat: Redovisas i tabeller, stapel- och cirkeldiagram samt i löpande text. Studiens resultat organiserades och redovisas under fem rubriker: bakgrundsfrågor, samtal om hiv och aids, kunskap, attityder gentemot hiv och aids samt kommentarer. Diskussion: Generellt har respondenterna goda kunskaper gällande hiv och aids men kunskapsluckor gällande smittvägar och behandling kan urskiljas. Sjuksköterskestudenternas kunskaper är högre än allmänhetens i Folkhälsomyndighetens studie 2016. Attityder gentemot hivpositiva patienter samverkar med kunskap där högre kunskap ger mer positiva attityder. Fortsatt utbildning gällande hiv och aids efterfrågas; god kunskap hos sjuksköterskor ger förutsättningar att bedriva säker- och personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)