Att öppna Pandoras ask - Sjuksköterskors erfarenheter av att fråga kvinnor om våld i nära relationer inom akutsjukvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Våld i nära relationer är ett globalt problem och bara i Sverige mördas ungefär en kvinna varannan vecka av en nuvarande eller tidigare partner. Akutmottagningar är den vårdinstans där offer för våld oftast söker sig till varför syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att fråga om våld i nära relationer inom akutsjukvård. En integrerad analys av 7 studier där både likheter och skillnader identifierades lade grund för tre huvudteman; Kunskap, Arbetsmiljö och Personligt förhållningssätt. Resultatet visade att sjuksköterskor hade erfarenheter av flera barriärer, bland annat otillräcklig kunskap, tidsbrist och selektiv screening. Även styrkor som främjade screeningen för våld identifierades. Det finns en utbredd okunskap om våld i nära relationer bland sjuksköterskor som har gynnat utvecklingen av fördomar mot våldsoffer. Utbildning behövs för att främja identifieringen av våld, motverka fördomar och för att kunna erbjuda en god vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)