Bilder av drömhem - Om bildanalys som metod för att studera arkitektur

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Sammanfattning: I uppsatsen undersöker jag hur begrepp och teori från visuell kultur kan användas för att analysera arkitektur och i synnerhet hem genom att utforma ett analysverktyg för bilder. Syftet är att undersöka hur föreställningar, värderingar och idéer hos betraktare kan påverkas av det som bilderna förmedlar, och vilken makt bildproducenter av bilder på arkitektur har som individer och grupper. Jag är särskilt intresserad av att undersöka hur värderingar, smak och föreställningar om drömhem formas under påverkan av ett bildflöde. I uppsatsen används teori från ett antal olika fält: arkitektur, materiell och visuell kultur samt sociologi och psykologi. Som utgångspunkt har jag Beatriz Colominas argument för att det är lika viktigt att studera visuella representationer av arkitektur, som det är att studera det traditionella arkitektoniska objektet på det sätt som hon för fram det i sin bok Privat och offentligt (1999). Bildanalysverktyget som jag har utformat använder min tolkning av Roland Barthes teori om punctum och studium, denotationer och konnotationer samt myter som de presenteras i Practices of looking av Sturken och Cartwright (2009) och Barthes bok Camera Lucida (1982). John Berger’s Ways of Seeing har bidragit med idéer om reklam. Den franska sociologen och filosofen Pierre Bourdieus arbete om kulturens fält och symboliskt kapital så som de beskrivs i “Kulturens fält: om Pierre Bourdieus sociologi” av Don Broady (1988). Arkitekturteoretikern Kim Doveys bok om makt och arkitektur, Framing Architecture: Mediating power in built form (1999) har också bidragit med idéer om vad som utgör konceptet hem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)