Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning:

Titel: Investera i dina kunder med hjälp av Key Account Management

Bakgrund: För företag på dagens högt konkurrerande och ständigt föränderliga marknad krävs en väl strukturerad planläggning och nya metoder för långsiktig överlevnad. Den traditionella marknadsföringen flyttar fokus och introducerar Key Account Management utifrån det faktum att kundfokus och relationsmarknadsföring blivit allt viktigare, inte minst på den industriella marknaden. Key Account Management utgör leverantörsföretagets aktiviteter för att identifiera och analysera deras nyckelkunder, välja lämpliga strategier och utveckla operationell förmåga att bygga, vidareutveckla och underhålla lönsamma och långsiktiga relationer med dem. Konceptet handlar om att utveckla relationer, skapa förtroende och kunskap om kunden och att använda kunskapen för att leverera värde.

Syfte: Syftet med denna studie är att genom en operationalisering av teori utforma en analysmodell vilken genom test-analyser hos valda fallföretag ämnar besvara vilket värde, uppdelat i för- och nackdelar, som skapas för det säljande företaget till följd av Key Account Management.

Genomförande: Denna studies syfte och frågeställningar kommer att besvaras genom en kvalitativ forskningsmetod bestående av intervjuer hos de tre valda fallföretagen; Gunnar Dafgård AB, Findus Sverige AB och Orkla Foods Sverige AB. Studien kommer att belysa värdeskapande till följd av Key Account Management med fokus på det säljande företaget.

Slutsats: Det värde som, enligt litteraturen och intervjuer med de tre fallföretagen, skapas för det säljande företaget till följd av Key Account Management har redovisats utifrån de för- och nackdelar det kan medföra. De främsta fördelarna med KAM som analyserats fram är förbättrade relationer och förbättrad kommunikation samt starkare integration med kunderna, ökad kundnöjdhet, bättre kundservice, bättre lojalitet, långsiktiga relationer, ökad absolut försäljning, ökad vinst och marknadsandel, tillväxt, riskminskning och minskade kostnader, information kring kundernas marknadssituation och trender på marknaden samt en djupare relation som blir svårare att bryta för bägge parter vilket skapar en konkurrensfördel för leverantören. De potentiella problem och nackdelar som uppstår till följd av KAM utgörs av ett framförallt ökat beroende till nyckelkunderna och att företaget går miste om nya möjligheter då det lägger fokus på existerande nyckelkunder framför att leta efter nya kunder, att det är tidskrävande och kräver mycket personal, att det uppstår en organisatorisk komplexitet och att interna konflikter kan uppstå samt att kunden får en ökad makt över leverantören.

Nyckelord: Key Account Management, KAM, Account Management, Nyckelkundsbearbetning, Relationsmarknadsföring, Marknadsföring, Kundrelationer, Kommunikation, Business to business relations

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)