Motivation till träning : En kvantitativ studie om ungdomars motivation till träning

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Det finns vetenskapligt stöd som visar på att regelbunden fysisk aktivitet är bra både fysiskt och psykiskt men ett av de största problemen inom detta område är att få kunskap om hur människor på bästa sätt kan motiveras, speciellt ungdomar. Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar ungdomar till träning. En kvantitativ metod användes med enkäter som delades ut till ungdomar på olika gym. Resultatet visade att ungdomarna motiverades av både inre och yttre motivationsfaktorer. Den mest förekommande motivationsfaktorn var målinriktad träning där målen kunde vara både fysiska, gå ner i vikt, och psykiska, bättre självförtroende. Den slutsats som kan dras är att det finns olika faktorer som påverkar ungdomarna till träning men yttre motivationsfaktorer är det mest förekommande faktorerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)