Närstående till kvinnor med bröstcancer och deras behov av stöd – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: När en kvinna får en bröstcancerdiagnos, så är det inte enbart hon själv som drabbas utan även hennes närstående. De närståendes behov av stöd bör därför också uppmärksammas. Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilken typ av stöd som närstående till bröstcancerdrabbade kvinnor kan vara i behov av. Metod: En litteraturöversikt med en integrerad analys av åtta vetenskapliga studier genomfördes. Resultat: Tre teman kunde urskiljas i resultatet; stöd från personer i nära relationer, stöd från hälso- och sjukvårdspersonal och anpassat stöd för barn och ungdomar. Slutsats: Närståendes behov av stöd innefattar framför allt informationsstöd, emotionellt stöd, personlig kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och delaktighet i omvårdnaden av den bröstcancerdrabbade kvinnan. Litteraturöversikten kan ge en förståelse för vad sjuksköterskan bör vara uppmärksam på i mötet med närstående till bröstcancerdrabbade kvinnor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)