Sjuksköterskors upplevelser av hur sexuella trakasserier från patienter påverkar omvårdnaden : En integrativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem. Den som blir utsatt för sexuella trakasserier bestämmer om det är en kränkning, det kan vara kommentarer, blickar eller oönskade komplimanger. Bilden av sjuksköterskan har varit sexualiserad genom historien, vilket beror på medias starka inflytande. Chefen på arbetsplatsen har ett ansvar att motverka sexuella trakasserier med stöd från diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen.Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur sexuella trakasserier från patienter påverkar omvårdnaden. Metod: En integrativ litteraturöversikt baserad på tolv vetenskapliga artiklar med både kvalitativ- och kvantitativ metod genomfördes. Artiklarna granskades med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och analyserades med Friberg (2017) analyssteg för en integrativ litteraturöversikt.Resultat: Analysarbetet resulterade i tre teman: Bristande kommunikation, nedsatt arbetsfunktion och utebliven omvårdnad. Sexuella trakasserier leder till en minskad kommunikation med patienten som trakasserar. Sjuksköterskors arbetsglädje blev negativt påverkad och visades i deras sätt att arbeta. Sjuksköterskorna kunde inte utföra omvårdnad eller akut livräddande uppgifter vilket bidrog till att omvårdnaden uteblev.Slutsats: Sjuksköterskorna valde att hålla en kortfattad dialog med patienten eller i vissa fall se förbi händelsen för att inte äventyra den personcentrerade omvårdnaden. Arbetssättet påverkades då sjuksköterskorna blev distraherade, mindre effektiva och fick svårt att bibehålla koncentrationen. Sjuksköterskorna påskyndade även undersökningar för att undvika att bli sexuellt trakasserade vilket bidrog till en negativ inverkan på omvårdnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)