Jämförelse av miljögiftshalter i fisk från Östersjön kontra västerhavet

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Molecular Sciences

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att kartlägga utbredningen av olika miljögifter i Östersjön och västerhavet med koppling till hur miljögifterna påverkar människors hälsa och vår miljö. Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie där databaser tillgängliga vid Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek använts för att samla in information om ämnet. Databaser som FSTA (Food Science and Technology Abstracts), ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts) bland andra, via söktjänstdatabasen Primo, har använts för att finna relevant fakta. Mätningar från Naturvårdverket visar på utvecklingen av olika miljögifter upptagna av fisk i Östersjön och västerhavet. Från 1980 till idag kan man se tydliga minskningar i halterna av PCB i sill och strömming både från Östersjön och västerhavet. Halterna runt hela Sveriges kust i dessa två haven låg på ett snitt på 2,7 μg/g fett 1980 jämfört med snittet från 2017 som låg på 0,25 μg/g fett. PCB-halterna i sill och strömming totalt runt Sveriges kust ligger alltså idag på cirka en tiondel av de halter man uppmätte 1980. En viss minskning av dioxiner kunde också påvisas där snittet från 1990 var 2,78 10-5 μg/g fett runt om Sveriges kuster och halterna från 2017 låg på 1,23 10-5 μg/g vilket är en minskning med ungefär 44% under de 27 åren. Kvicksilvret påvisades också ha sjunkit i lokaler i Östersjön norr om Stockholm där siffrorna 1980 låg på 1,07 10-1 μg/g våtvikt i snitt och år 2017 låg på 3,98 10-2 μg/g våtvikt. Däremot kan ökningar av kvicksilver påvisas under samma tidsperiod i flera provtagningszoner, så kallade bakgrundslokaler runt Sveriges kust i Östersjön söder om Stockholm samt på västkusten. I dessa lokaler låg snittet 1980 på 1,42 10-2 μg/g våtvikt medan år 2017 låg halterna på 2,5 10-2 μg/g våtvikt. Siffrorna från 2017 visar att dagens halter av miljögifterna PCB och dioxiner ännu ligger över gränsvärdena utfärdade av EU medan halterna av kvicksilver ligger under dessa värden. Spridningen av miljögifter i haven är än idag stor och mycket tas fortfarande upp av levande organismer som på så sätt kan skada människor vid konsumtion. Då miljögifter är långlivade ämnen kommer halterna ligga höga flera år framöver och rekommendationerna för intag av fisk som finns tillgängliga på Livsmedelsverket bör inte höja det rekommenderade dagliga intaget just nu.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)