Kondomen-Lust eller last? : En kvalitativ intervjustudie om studenters erfarenheter av kondomanvändning

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete; Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

Sammanfattning:

I århundraden har användandet av kondom varit ett sätt att skydda sig från oönskade graviditeter, och på senare år, även könssjukdomar. Trots att kondom är det bästa skyddet vid en tillfällig sexuell kontakt, används den i för liten utsträckning. För att kunna motivera till ett ökat kondomanvändande måste faktorer och upplevelser som påverkar kondomanvändandet identifieras.

Syftet med föreliggande studie var att belysa studenters erfarenheter av kondomanvändning vid en tillfällig sexuell kontakt. Fyra kvinnliga och fyra manliga studenter på ett svenskt universitet har deltagit och berättat om sina erfarenheter och tankar. Vad är det som gör att de använder eller inte använder kondom vid en tillfällig sexuell kontakt, och vilka upplevelser kan kopplas till lidande och välbefinnande? Intervjuerna har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys.

Viktiga fynd i resultatet är att kondomanvändning inte bara upplevs som negativt. Både att använda och inte använda kondom upplevs komplext genom att både välbefinnande och lidande kan erfaras. Dessa upplevelser kan vara t.ex. ökad fysisk njutning då man inte

använder kondom eller att slippa ångest och oro för könssjukdomar och graviditeter då man använder. En annan viktig aspekt är att valet om att använda inte bara hänger på individens upplevelser eller värderingar utan även, och nästan mer, på praktiska faktorer som tillgänglighet och högt pris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)