”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys.Material: 18 artiklar från Aftonbladet och Dagens Nyheter, båda i printversion. Från datumen 17–18 mars, 22–23 mars, 1–2 april och 6–7 april år 2020.Resultat: Studiens resultat visade i motsats till tidigare forskning ett mönster av att äldrerepresenteras och ges utrymme att förmedla sitt perspektiv, dock gällde det främstkända äldre vilket talar för att en majoritet av de äldre inte representeras. Resultatetvisade även exempel på nya typer av gestaltningar kopplat till äldre, som går emot deklassiska och stereotypa gestaltningar som enligt tidigare forskning är vanligast. Denya typer av gestaltningar det gick att se i materialet gick dock främst att koppla tillkända äldre personer. Det gör att det finns en risk för att övriga äldre fortsätts kopplassamman med stereotypa och negativa gestaltningar. Resultatet visade vidare skillnaderna i hur morgonpress och kvällspress representerar och gestaltar äldre och resultatet bekräftade tidigare forskning gällande skillnader i hur morgonpress och kvällspress traditionellt värderar nyheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)