Ungdomar och sociala medier : En litteraturöversikt om hur användningen av sociala medier påverkar den psykiska hälsan

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Sociala medier används dagligen av ungdomar och har både positiva och negativa effekter på den psykiska hälsan. Dessa plattformar ger ungdomar en möjlighet för kommunikation och för att skydda den psykiska hälsan. Det kan även leda till att ungdomar upplever sämre kroppsuppfattning och utsätts för nätmobbning. Användningen av sociala medier ökar bland ungdomar likaså psykisk ohälsa. Syftet med studien var att undersöka ungdomars upplevelse av användningen av sociala medier och hur denna användning påverkar den psykiska hälsan. Studien är en litteraturbaserad översikt som baseras på tidigare forskning kring ämnet och utgår från Fribergs beskrivning av en litteraturöversikt. Resultatet visar att ungdomar känner ett behov av att vara uppkopplade på sociala medier för att inte gå miste något. Sociala medier är även en plats för att upprätthålla och skapa nya relationer. Denna uppkoppling kan ge ungdomar upplevelsen av press, sämre kroppsuppfattning men kan även bidra till att ungdomar jämför sig med andra. Sociala medier kan vara en riskfaktor för den psykiska hälsan då det är en omgivning där nätmobbning kan ske. Författarna anser att det krävs mer kunskap på området för att förhindra psykisk ohälsa i framtiden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)