Relationen mellan ensamhet och studiemotivation bland högskolestudenter

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Aiden Doyle; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Motivation består av inre och yttre drivkrafter som förklarar hur beteenden uppstår, dess intensitet, och varaktighet. Studien utgick från motivationsteorin self-determination theory (självbestämmandeteorin) där motivation består av inre, yttre och amotivation vilka är ordnade i en hierarkisk modell som varierar i grad av självbestämmande. God studiemotivation är relaterad till en lyckad studietid. Studiens syfte var att undersöka betydelsen av ensamhet samt den relativa betydelsen av bakgrundsvariablerna kön och ålder för studenters studiemotivation. De 149 deltagarna i studien bestod av 111 kvinnor vilka svarade på en online-enkät bestående av bakgrundsvariabler, en studiemotivationsskala och en ensamhetsskala. Materialet undersöktes med korrelationer och regressionsanalyser vilka indikerade att ensamhet har en relativ inverkan på amotivation och att yngre män generellt var mer ensamma och omotiverade till sina studier. Studien fann inga signifikanta samband mellan ensamhet och yttre och inre motivation. Implikationer av tendenser av ensamhet och amotivation bland unga studenter diskuterades.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)