Faktorer som påverkar värdet för småhus i Stockholms län

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Matematisk statistik

Sammanfattning: I den här rapporten undersöks hur geografiskt läge, fastighetens fysiska egenskaper och ägandeform påverkar priset för småhus i Stockholms län. Målet med undersökningen är att ta fram en modell, baserad på de faktorer som påverkar bostadspriset mest, som kan användas för att uppskatta en fastighets värde. Undersökningen är baserad på data för småhus som sålts i Stockholms län 2020. Datasetet som används har erhållits av Booli. Efter att datasetet kontrollerats och vid behov anpassats för att uppfylla antaganden för multipel linjär regression, så tillämpas multipel linjär regression. Framåtselektion används för att ta fram de faktorer som starkast påverkar priset och därmed bör ingå i den slutliga modellen. Resultat från undersökningen visar att levnadsyta är den faktor som starkast påverkar priset på småhus i Stockholms län. Vidare bidrar även faktorer som avstånd till vatten, konstruktionsår och vilken kommun huset är beläget i. Slutligen diskuteras även vilken betydelse undersökningen och modellen som tas fram kan tänkas ha för större fastighetsägare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)