Världens bästa stad? : En jämförande studie av Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsstrategier

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

Sammanfattning:

Syftet med studien är att undersöka Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsstrategier. Det görs utifrån tre frågeställningar. Intentionen med dessa är att studera städernas motivering till respektive platsmarknadsföringsstrategi, vilka arbetet främst riktas mot och hur det strategiska arbetet rationaliserats. De teoretiska perspektiv som används i studien kommer dels från ett normativt och dels från ett normkritiskt perspektiv. Undersökningen har operationaliserats med semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna har kompletteras med tryckta sekundärkällor. I studiens analys är Stockholms och Göteborgs platsmarknadsföringsarbetes främsta målgrupp ett externt näringsliv. Städernas återkommande motivering till respektive platsmarknadsföringsarbete är att förmedla en attraktiv bild av platsen och på så sätt stärka dess konkurrenskraft. Konkurrens är även det som rationaliserar de båda städernas platsmarknadsföringsstrategier. I studien är begreppet konkurrens en återkommande förklarning till respektive platsmarknadsföringsstrategier, men inte på det sätt som finns förklarat i de teoretiska resonemang som förs kring begreppet. Konkurrens skapar en vilja till ett samarbete mellan städerna och dess närmsta konkurrenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)