Att leva med en påse på magen : -  En litteraturöversikt om att beskriva män och kvinnors upplevelse av att leva med stomi

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: En stomi är en konstgjord öppning som skapas på buken för att eliminera avföring när inte mag-tarmkanalen fungerar som den ska.  Att få en stomi kan innebära stora förändringar i livssituationen och påverka livskvaliteten. Genom ökad kunskap och förståelse för personers upplevelser kan sjuksköterskan bidra med god omvårdnad och främja hälsa.   Syfte: Att beskriva män och kvinnors upplevelser av att leva med stomi. Metod: Studien har genomförts som en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar har använts i resultatet.  Resultat: Fyra huvudteman framkom i denna litteraturöversikt som har betydelse för män och kvinnors upplevelse av att leva med stomi. Förändrad kroppsbild, Relationer, Sex och intimitet och acceptans.   Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visade att alla män och kvinnor är unika och att ett liv med stomi innebar stora omställningar fysiskt, psykiskt och socialt. Familj och närstående hade en betydande roll där emotionellt stöd bidrog till att personerna lättare accepterade sin stomi och anpassade sig till den förändrade livssituationen. Sjuksköterskan blev ett viktigt stöd där de bidrog med information, rådgivning och förståelse inför patientens upplevelse. Individens egen inställning till stomin och tillräckligt med stöd kunde bidra till en bättre livskvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)