Sexsomni - en dröminvändning? - En analys av den rättsliga hanteringen gällande invändningen att den tilltalade begått våldtäkt i sömnen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Författare: Elin Eriksson; [2017]

Nyckelord: Straffrätt; Law and Political Science;

Sammanfattning: Ett nytt sätt att lägga upp försvar i våldtäktsmål har dykt upp i svenska domstolar de senaste åren. Detta försvar rör invändningen om sexsomni, det vill säga att den tilltalade skulle ha utfört den sexuella handlingen i sömnen. Denna uppsats syftar till att undersöka hur invändningen hanteras rättsligt. Vidare är det att reflektera över om det finns andra lösningar, då den rättsliga hanteringen i Sverige kritiserats av oberoende experter. För att uppnå detta syfte har två frågeställningar besvarats, dessa är hur en invändning om sexsomni hanteras vid åtal om våldtäkt och om invändningen kan hanteras på något annat sätt. Sömnexperter runt om i världen är eniga om att fenomenet existerar. Det som vållar problem i domstolarna är att bevisa att våldtäkten begåtts med uppsåt. Detta då en person som utför en handling under sömn inte agerar medvetet, något som förutsätts för att uppsåt ska föreligga. Åklagaren har den fulla bevisbördan i brottmål och ska således visa att den tilltalade inte agerade under sömn. Riksåklagaren har uttalat att samma bevislättnadsregel som gäller vid en nödvärnsinvändning även ska gälla vid en invändning om sexsomni, det vill säga att den ska framstå som obefogad. Vidare har Åklagarmyndigheten tagit fram en handledningsrapport till hjälp för åklagare i deras hanteringen av dessa mål. I uppsatsen har nio rättsfall från Hovrätterna studerats, då inget sexsomnifall prövats i HD ännu. Av dessa ledde fyra till friande domar och fem till fällande domar. Slutsatsen är att den rättsliga hanteringen i Sverige är bristfällig. Handledningsrapporten från Åklagarmyndigheten är kortfattad och det finns delade meningar om huruvida delar av innehållet är faktamässigt korrekt. De sakkunniga som uttalat sig i domstolarna har ingen publicerad forskning och används inte i alla mål. Bevislättnadsregeln som riksåklagaren har sagt ska gälla i mål om sexsomni, har inte tillämpats i fallen. För att förbättra den rättsliga hanteringen av sexsomniinvändningar behövs ökad kunskap bland polis, åklagare, domare och sakkunniga. Vidare är en kriminalisering av våldtäkt på oaktsamhetsnivå en möjlighet. Detta skulle kunna medföra straffansvar när den tilltalade varit medveten om att hen utfört sexuella handlingar i sömnen mot en person tidigare, men ändå väljer att sova jämte en annan person. En ytterligare lösning är att vända på bevisbördan för själva sexsomniinvändningen. Det skulle innebära att åklagaren ska bevisa de objektiva kriterierna för våldtäkt, medan det skulle åligga försvaret att bevisa att de subjektiva kriterierna inte föreligger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)