Det dialektala hindret : En fallstudie om dialektalt språkbruk i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att undersöka hur elever och svensklärare på en gymnasieskola i Värmland reflekterar över skriftbruk av dialektalt betingade former och drag. I detta arbete undersöks vidare vilken attityd som eleverna har gentemot sin egen dialekt och i vilken utsträckning som dialekten realiseras i elevernas skriftbruk. Undersökningen utgår från frågeställningarna om vilka attityder som eleverna har till den egna dialekten, hur gymnasielärare i svenska reflekterar över dialektalt skriftbruk samt i vilken utsträckning som dialektala former och drag förekommer i elevernas skriftbruk. Denna undersökning är konstruerad som en kvalitativt inriktad fallstudie med semistrukturerade intervjuer och ett förestavningstest, även kallat diktamen, som metoder för datainsamlingen. Antalet deltagare har avgränsats till fyra elever och en gymnasielärare, där detta urval gjorts genom ett målinriktat bekvämlighetsurval med intersubjektivitet.  Undersökningen visar att de fyra eleverna har en positiv attityd till den egna dialekten samtidigt som förekomst av dialekt menas ge upphov till språkliga svårigheter i mötet med skolspråket i olika skolämnen. Vidare visar undersökningen att gymnasielärare menar att det är viktigt att rätta språket i elevtexter, men att det samtidigt är viktigt att eleverna får en bred språklig repertoar. I likhet med flera tidigare studier visar denna undersökning att det i elevernas skriftbruk förekommer flertalet dialektalt betingade former och drag som pekas ut som vanligt förekommande i det geografiska område som eleverna härrör från. Undersökningen visar även att gymnasieelever tenderar att vara dialektalt flerspråkiga, men att detta inte alltid stöttar eleverna i skolarbetet, utan där förekomst av dialekt stundvis även uppträder som en språklig barriär, i termer av ett dialektalt hinder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)