"Jamen, kyrkklockor då?!" : En ideologikritisk analys av debatten om böneutrop på lokal nivå

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Karolin Fridell; [2021]

Nyckelord: debatt; islam; integration; böneutrop; assimilation; politik;

Sammanfattning: Detta är en kvalitativ undersökning om debatten om böneutrop med fokus på hur den tar sig uttryck i en lokalpolitisk debatt. Syftet med studien är att med hjälp av ideologikritisk analys (även kallad kritisk analys) genomföra en djupgående analys av debatten om böneutrop på lokal nivå. Undersökningen försöker dels svara på om partierna följer partilinjen på lokal nivå men intresserar sig även för de olika partiernas språkbruk. Genom att använda ideologikritisk metod undersöks attityder och förhållningssätt i debatten genom en fördjupad samhällskritisk analys. Studien undersöker om partierna lägger olika värderingar i ord i debatten såsom böneutrop, muslim, religionsfrihet och integration. Slutsatsen är att partierna i stort följer den nationella partilinjen, det enda partiet som avviker ifrån partilinjen är Kristdemokraterna. Det visar sig också tydligt att partierna har olika attityder till ord som används och att deras respektive syn på orden påvisar värderingsskillnader sinsemellan partierna, som också kan kopplas till deras ideologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)