Har realismen trumfat liberalismen? : En jämförande studie av svensk och finsk säkerhets- och försvarspolitik i början av 2020-talet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Författare: Victor Hellner; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: De positiva och optimistiska idéer som utgör den liberalistiska teoribildningen har länge varit en framträdande förklaringskraft vid studierna av säkerhets- och försvarspolitik. Detta har till exempel kommit till uttryck i svenska försvarsbeslut från tidigt 2000-tal. De liberalistiska förklaringskrafterna har dock kommit att alltmer utmanas av de mer pessimistiska tongångarna i den realistiska teoribildningen, särskilt under de senaste tio åren. Denna uppsats har genom en jämförande fallstudie av svensk och finsk säker-hets- och försvarspolitik undersökt de senaste försvarsbesluten från respektive land i syfte att beskriva och förklara dessa ur liberalistiska och realistiska perspektiv för att sedan jämföra resultaten med varandra. Analysen har utgått från en modell bestående av fyra element: mål, metod, medel och miljö där varje element har preciserats med indikatorer från respektive teori. Resultaten visar att de liberalistiska resonemangen fortsatt är mycket framträdande i försvarsbesluten från båda länderna, men att de realistiska står sig mycket väl gentemot de liberalistiska. Realismen är i delar mer framträdande än liberalismen och är en mycket stark förklaringskraft i besluten, den bör därför få ta större plats i den säkerhets- och försvarspolitiska forskningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)