Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. Författare: Alex Dahlberg, Fabian Halvardsson och Felix Persson Handledare: Mattias Haraldsson Nyckelord: relationsinriktad kreditgivning, transaktionsinriktad kredigivning, kreditbedömning, affärsrelationer, banker, fastighetsbolag Forskningsfrågor: Hur sker kreditundersökningen till Svenska fastighetsbolag? Hur användbar är redovisningsinformation vid värderingen av fastigheter i kreditundersökningen? Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Svenska banker genomför värderingen av kommersiella fastigheter i kreditundersökningen. Metod: Studien har en kvalitativ forskningsdesign som bygger på sju semistrukturerade intervjuer med de fyra största bankerna i Sverige. Genom en litteratursökning valdes lämpliga teorier ut för att kunna användas för att analysera den insamlade datan. Teoretiska perspektiv: Studien tar sin utgångspunkt i tidigare empirisk forskning om relationsinriktad och transaktionsinriktad kreditgivning. Vidare bygger analysen på Five C’s of Credit, tidigare litteratur om fastighetsvärdering och slutligen användning av redovisningsinformation i kreditgivningsprocessen. Resultat: Studien kom fram till att kreditundersökningen sker genom en överväldigande relationsinriktad process. Banken kollar på kundens karaktär innan de börjar med den finansiella kreditundersökningen. Vidare såg vi att bankerna i hög grad lyckas framföra oberoende värderingar på kundernas fastighetsbestånd. Informationen som hämtas här såg vi hade bristande användning i kreditgivningsprocessen. En eliminering av informationsasymmetrier ledde till bland annat lägre säkerhetskrav, samt prisrabatter på villkor såsom ränta och förvaltningsavgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)