Sambandet mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieelever i årskurs 3

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att göra en kvantitativ datainsamling för att kartlägga om det fanns ett samband mellan användning av sociala medier, spel- och studietimmar och stress hos gymnasieungdomar i årskurs 3. Mätinstrumenten som användes var Social Media Addiction Scale (SMAS) och Perceived Stress Scale (PSS) samt två frågor om elevernas spel-och studietimmar.       Resultatet visade att det inte fanns några korrelationer som gav stöd för hypoteserna förutom när det gällde kvinnor, men eftersom de var underrepresenterade var det inte en stark sådan. Enligt resultaten för samband mellan stress, medieanvändning, studietimmar och speltimmar för kvinnor och män fanns det ett medelstarkt positivt samband mellan medieanvändning och studietimmar (r=.556), vilket innebar att ju större användning av sociala medier kvinnorna hade desto fler studietimmar hade de.       Lämplig framtida forskning skulle kunna vara kvantitativa longitudinella studier för att få en bredare analys. Som komplement skulle en kvalitativ intervjustudie kunna användas för djupare analyser inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)