Marknadsföring på kundens villkor : En studie om möjligheterna att stärka företags varumärkesimage genom mobila applikationer.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: I ett allt tuffare marknadsföringsklimat har det blivit viktigare för företag att differentiera sigfrån konkurrenterna. Ett sätt som företagen kan göra det är genom deras kommunikation medmarknaden. Vid marknadskommunikation kan en stark varumärkesimage bli den avgörandekonkurrensfördelen som får konsumenter att välja ett företag framför ett annat. För att byggaen stark varumärkesimage kan företag kan differentiera sig från konkurrenterna genom attanvända nya kanaler för att nå konsumenterna. Ett exempel på en sådan kanal ärmarknadsföring via mobila applikationer.När kanaler används av företag för att kommunicera med deras kunder finns det ett antalviktiga faktorer att ta hänsyn till. Uppsatsen syftar därför till att undersöka vilken påverkanmobila applikationer har på fem faktorer som sägs ha en direkt inverkan på företagsvarumärkesimage. De valda faktorerna för uppsatsen är; uppmärksamhet, engagemang,trovärdighet, lojalitet och integritet. Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie ochdatainsamlingen har skett genom fyra fokusgrupper. Den insamlade empirin har sedananalyserats med hjälp av den teoretiska referensramen som består av teorier kring bådevarumärken och mobila applikationer.Litteratur om mobila applikationer beskriver de stora möjligheter som finns med att användakanalen för att kommunicera med konsumenterna. Teorin påstår teorin att när de fem, föruppsatsen valda, faktorerna påverkas positivt eller negativt av företags agerande, har det endirekt och likvärdig inverkan även på företags varumärkesimage. Enligt respondenternapåverkas de fem faktorerna; uppmärksamhet, engagemang, trovärdighet, lojalitet ochintegritet i varierande utsträckning av mobila applikationer. Det som styr i vilken utsträckningdet sker är vilket intresse som konsumenterna har för företagen och hur underhållande ochengagerande applikationerna anses vara. Vilken effekt som mobila applikationer har påföretags varumärkesimage skiljer sig alltså åt och är beroende av ett flertal tidigare nämndafaktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)