Att vara chef i ideella organisationer : En kvalitativ studie om ledarskap, makt, värderingar och politisk styrning

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Författare: Marie Antman; [2021]

Nyckelord: Ideella organisationer; ledarskap;

Sammanfattning: Den här studien har titeln: Att vara chef i ideella organisationer. Det är en kvalitativ studie som rör ledares uppgifter i organisationer som präglas av värderingar, makt och politiskstyrning. Studien är gjord av mig, Marie Antman, som examenarbete på Högskolan Väst inom ramen för kursen Magisterprogram i ledarskap vårterminen 2021. Bakgrunden är att antalet anställda i den ideella sektorn har ökat samtidigt som forskning kring sektorns intraorganisatoriska aspekter har släpat efter. Den forskning som är gjord har visat att sektorn skiljer sig åt från den privata, vinstdrivna, sektorn på väsentliga områden. Det handlar om sektorns politiska (förtroendevalda) styrning, om motstridiga krav och mål och inom organisatoriska förväntningar på att bära organisationens värderingar. Studiens syfte var att skapa insikt och bidra till ökad förståelse för hur anställda chefer i ideellsektor hanterade sektorns unika omständigheter. För att svara upp mot studiens syfte genomfördes en studie med en konstruktivistisk ansats där deltagarnas egna berättelservar i fokus. Studien genomfördes genom intervjuer med tio chefer med erfarenhet från anställning som chef i minst två ideella organisationer. Urvalet var ändamålsenligt i den bemärkelse att det gjordes i syfte att välja ut deltagarna på ett strategiskt sätt. Analysmodellen byggde på de roller och uppgifter som chefer har utifrån studiens särskilda fokus på den ideella sektorns unika utmaningar. Studiens analys utgår ifrån grundsynen att i praktiken handlar varje chefs arbete om en kombination av chefskap, makt och ledarskap, att ledarskap är en process som handlar om relationer och som bör förstås i utifrån olika sociala kontexter och att det ideella ledarskapet kräver perspektiv på organisationer utifrån strukturella, politiska och symboliska aspekter. Empirin hanterades genom en tematisk ansats med inspiration av såväl grundad teori som av narrativ analysmetod. De teman som utkristalliserade sig var: förståelse för sektorn, chefeller ledare, arbetsplatsen som demokratiarena, makt och intressekonflikter, engagemangets fram- och baksidor, etisk stress samt att sätta mål. Sammanfattningsvis gav empirin en bild av en komplex socialt kontext med starka värderingar och ideal och mångfasetterade intressekonflikter som cheferna hade att hantera. Studiens främsta bidrag var dels att genom sin empiri ge en insiktsfull beskrivning av hur sektorns unika utmaningar ter sig för studiens chefer och sätten de hanterar det på dels att peka på att det inte går att förstå chefskapet i dessa organisationer utan att förstå den komplexa socialakontext som varje ideell organisation är. Här finns fortsatt utveckling att göra för att skapa en bra modell för att visualisera de olika delar som en sådan organisation består av, hur de förhåller sig till varandra och hur de är i ständig förändring. Studien pekar också på att chefer i den ideella sektorn har en chefsroll som inte tidigare har identifierats som handlar om att fungera som förbindelselänk inom de olika delar som den ideella organisationen består av: förtroendevalda, medlemmar, anställda, ideella krafter, givare och målgrupper. Studien visar också att det dubbla ledarskap som finns inbyggt i dessa organisationer leder till att chefer i ideell sektor inte hanterar alla en chefs/ledares uppgifter. För att hanterade utmaningar som denna studie fokuserar på arbetade cheferna främst med det strukturella och det politiska perspektivet. Studiens visade dock att de skulle vara hjälpta av att också kunna utveckla möjligheter till att även förfoga över det symboliska perspektivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)