Markförändringsanalys över Karlstad mellan åren 2002 och 2015 : En studie baserad på Landsat 7/8 data och bilddifferentiering

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: Karlstads vision är att bli en kommun med 100 000 invånare till år 2031. För att kommunen ska nå målet innebär det att fler bostäder behöver byggas. Det innebär att det kommer bli markanvändningsförändringar inom Karlstadskommun. Den urbana miljön bör påverkats när antalet invånare i Karlstad ökar. Fjärranalys är ett sätt att kunna inventera jordytans biofysiska egenskaper och antropogena förändringar. Fjärranalysen har även använts för att kvantifiera och kartlägga ekosystem-egenskaper. Ekosystemtjänster har positiv påverkan på människor, eftersom de hjälper till med att minska stress, ångest, och har positiv inverkan på återhämtning. Medvetenheten av ekosystemtjänster har ökat med åren och det medför att besluttagares och allmänheten är mer medvetna på värdet av de varor och tjänster som ekosystemtjänsterna bidrar till. Att uttrycka värdena av ekosystemtjänster i pengarvärde är ett viktigt verktyg för att ytterligare öka medvetenheten och betydelsen av ekosystem och mångfald till beslutsfattare. Med hjälp av fjärranalys går det att upptäcka att det har skett en del marktäckes- och markanvändningsförändringar runt om i Karlstads tätort. Tydliga förändringar upptäcktes runt Välsviken och vid Bergviks köpcenter, har det uppkommit nya byggnader. Vid den gamla flygplatsen har ett nytt bostadskvarter byggts samt vid områdena Stockfallet och Campus har expanderats med fler bostäder och andra byggnader.Studien har visat att nybyggnationer sker på bekostnad av främst skog. Detta medför att en del av de naturliga ekosystemtjänsterna försvinner. Totalt har 1 016 ha skog och 154 ha vatten försvunnit, det har tillkommit 196 ha öppen mark och bebyggelse har ökat med 975 ha i Karlstads tätort.Ett ekosystemvärde på 58 986 Int$/ha/år för skog har försvunnit från Karlstads tätortsområde, det motsvarar en förminskning på 30 % på 13 år. Medans öppen mark har ett ekosystemvärde som motsvarar 6 272 Int$/ha/år som har tillkommit i området. Det är en ökning på 0,7 %. Vattnet har ett värde på 2 310 Int$/ha/år, som motsvarar en förminskning på 0,6 %. Ett ekosystemtjänstvärde av totalt 61 238 Int$/ha/år har försvunnit från Karlstad. Invånare som bor i centrum kommer få längre till ekosystemtjänsterna som finns i skogen, men även mycket av de natursköna vyerna kommer försvinna från staden. Eftersom växlighet ingår i infrastrukturen kommer invånarna fortfarande ha tillgång till en del ekosystemtjänster i staden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)