Jämlik och självständig? - En diskursanalytisk studie av hur funktionsnedsättning konstrueras i policy

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att kritiskt undersöka hur funktionsnedsättning och kategorin personer med funktionsnedsättning kan förstås i Stads policyer kring funktionsnedsättning. Materialet bestod av fem policydokument skapade av Göteborgs Stad, vilka använts som styrdokument. Samtliga policyer har producerats efter att Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes år 1994. Vi använde oss av en kvalitativ metod och analyserade vårt material med hjälp av Carol Bacchis policyanalys samt diskursanalytiska begrepp. Vår analys hade även en teoretisk ram med maktrelaterade begrepp såsom intersektionalitet och Foucaults governmentality. Studien har haft en socialkonstruktivistisk utgångspunkt och ett intersektionellt perspektiv. Vår forskningsstudie visade att det fanns två huvudsakliga problemframställningar i policyerna: personer med funktionsnedsättning är inte jämlika och personer med funktionsnedsättning är inte tillräckligt självständiga. Vi fann också att man oftast utgår från att en person med funktionsnedsättning är detsamma som en vuxen man med funktionsnedsättning. Detta i kombination med problemframställningarna får konsekvenser i form av begränsningar för hur målgruppen i policyerna kan förstås och hur de utanför policyerna kan leva sina liv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)