Varför outsourca sin fastighetsdrift? - En intervjustudie om synpunkter och erfarenheter gällande outsourcad fastighetsdrift

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

Sammanfattning: I bygg- och fastighetssektorn används mest energi under drift- och förvaltningstiden vilket medför att rätt fastighetsskötsel och en energisnål drift är ytterst viktigt. Genom att minska energin i sektorn kommer Sveriges totala energianvändning att minska. För att kunna reducera sin energiförbrukning finns det olika energitjänsteföretag med olika tjänster som kan vara till hjälp, Siemens AB är ett exempel på ett sådant. Genom att förstå kunders tankar kring outsourcing kan energitjänsteföretag anpassa sina tjänster. Eftersom energianvändningen är störst under förvaltningsfasen är det viktigt att förstå hur olika förvaltningsmodeller fungerar, denna studie fokuserar på outsourcad förvaltning. Syftet med studien är att samla branschkunnigas, fastighetschefers, och driftansvarigas erfarenheter och synpunkter om outsourcing av fastighetsdrift. Studien ska ge en bredare och djupare kunskap om outsourcing samt jämföra tidigare studiers resultat. I studien utreds konsekvenser och drivkrafter kring outsourcing. Hur outsourcing kan förändra underhållet och om det finns skillnad i kort- och långsiktigt underhåll. Studien innehåller även frågor om avtal, kostnadstyp, skillnad mellan offentlig och privat verksamhet samt outsourcing i framtiden. En kvalitativ metodik har använts i form av intervjuer med branschkunniga, fastighetschefer och driftansvariga vars fastighetsdrift är outsourcad i dagsläget samt fastighetschefer vars drift är in-house. Resultatet från intervjuerna har sammanställts och respondenternas svar har analyserats. Följande teman har hittats i en del svar: ekonomi, kompetens, personal, organisation, kärnverksamhet, kontroll, styrning, engagemang, maktfördelning, förändring av underhåll samt avtal. Studien visar att uppfattningen om outsourcing av fastighetsdrift går vitt isär. Vissa av intervjupersonerna tycker att driftkostnaden blir lägre medan andra tycker att den blir högre. Många av de intervjuade är samstämmiga att de två största drivkrafterna för att outsourca rör ekonomiska förhållanden och frågor om kompetens. Ekonomi är även en stor drivkraft för att insourca driften likaså är kontroll en stor drivkraft. Ett outsourcingsföretag har i många fall en högre kompetens om fastighetsdrift än den egna organisationen. Positiva och negativa konsekvenser av en outsourcing är många och olika enligt intervjupersonerna. Positiva konsekvenser kan vara till exempel billigt, större kompetens, flexibilitet, ökad kvalitet och tydlighet. Negativa konsekvenser med en outsourcing som studien har fastställt är till exempel dyrt, svårt att skriva avtal, tappar kunskap, tappar långsiktighet och tappar kontroll. Flera av intervjupersonerna framhöll vikten av att ha kompetens in-house och en kompetent beställarorganisation för att rätt typ av tjänster ska beställas och att rätt kontroller av leverantör kan genomföras. Tidigare studier kring outsourcing har visat till exempel att fokus kan läggas på organisationens kärnverksamhet, kompetens från experter, organisationen tappar kunskap, beställarsidan och leverantör har olika värderingar, flexibiliteten ökar med outsourcing vilket även denna studie visar. Studien visar att marknaden är mognare och att fler kontroller av entreprenörer utförs idag jämfört med när outsourcing började under nittiotalet i Sverige. De flesta intervjupersoner i denna studie berättar om regelbundna kontroller av drift, samt kundnöjdhetskontroller. Det finns dock fortfarande områden att arbeta med för att erhålla en lyckad outsourcing. Studien bidrar med erfarenhetsåterföring från aktörer i fastighetsbranschen, vilka betonar vikten av tydliga avtal. Det är också viktigt att kunden ska äga fastighetens data för att transparens ska finnas för att kunden inte ska tappa kontroll och långsiktighet. Det behövs ett förtroende och en mognad mellan leverantör och organisation för att en outsourcing ska lyckas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)