Förskollärares erfarenheter och syften med att använda sig av barnlitteratur i den dagliga verksamheten

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare förhåller sig till användandet av barnlitteratur i den dagliga verksamheten. Med en specifik undran på vad och hur, samt vilka syften förskollärare har när de använder litteratur. Fem intervjuer har genomförts med olika förskollärare på fyra olika förskolor. Dessa data har sedan sammanställts och analyserats med hjälp av ett sociokulturellt perspektiv på kommunikation (Vygotskij, 1995), samt Lindströms (2008) modell för lärandestrategier. Denna modell innefattar lärande om, i, genom samt med barnlitteraturen, och kunde urskiljas i samtliga intervjupersoners svar. Studiens resultat visade på att lärande med litteraturen var den mest framträdande lärandestrategin, då den innefattade lärarens arbete med att lära barnen vidare kunskaper genom att använda sig av litteraturen som redskap. Lärandet om litteraturen behandlade förskollärarnas kunskaper om barnlitteratur samt vad den kunde ge barngruppen. Lärandet genom barnlitteraturen representerades i undersökningen av vidareutvecklingen som skedde i samband med exempelvis ett temaarbete, då barnen inspirerades av litteraturen att utveckla sitt moraltänk samt sitt lärande om bokstäver. Lärandet i barnlitteraturen blev synligt med hjälp av lärarnas anpassning av miljön på förskolan med syfte att inspirera barnen till läsning.   I studien framkom även att förskollärarna använder sig av barnlitteratur i olika syften vid olika tidpunkter under dagen. De hade alla en mycket positiv inställning till barnlitteratur som inspiration och grund för ett fortsatt lärande, och var medvetna om sin roll som stöttande och medupptäckande under det lärandet som skedde i mötet med litteraturen. Det självklara i att barnen ständigt ska ha tillgång till litteraturen fanns med i samtliga lärares dagliga planering, och samtliga i studien betonade litteraturens del i att skapa inspiration och nyfikenhet hos barnen. Däremot reflekterades det över pedagogernas egen medvetenhet när det kom till att involvera barnlitteraturen i de planerade aktiviteterna. Några fann det enkelt och mer naturligt, medan andra inte var lika medvetna eller endast använde sig av barnlitteratur vid vissa valda tillfällen. Resultatet visade även på vikten av att hitta ”rätt” litteratur för att hålla barnens intresse vid liv, samt att det kan vara väldigt individuellt vad som passar just den barngrupp läraren är ansvarig för – en viktig aspekt för läraren att kunna känna av och arbeta med.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)