Förpackningsdesign ur genusperspektiv : En studie om könsneutral förpackningsdesign för deodoranter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för information och teknik

Sammanfattning: Deodoranter är en produkt som har samma funktion för alla kön, men förpackningarna skiljer sig för att attrahera olika målgrupper. Tydligt könskodade förpackningar skulle kunna leda till att människor känner sig tvingade att välja en produkt som är anpassad för ett kön. Syftet är att undersöka hur deodorantförpackningar skiljer sig beroende på vilket kön de riktas till samt utforma designförslag för hur könsneutrala deodorantförpackningar kan formges. Utöver detta syftar studien till att undersöka om resultat som fastställts av tidigare forskning även är relevant för deodoranter. Syftet besvarades genom kartläggning samt Design and Creation. Datainsamlingsmetoderna som användes var litteraturstudie och visuell innehållsanalys. Studien begränsas till förpackningarnas färg, typografi och grafiska element. Litteraturstudien gav en djupare förståelse om ämnet som genererade riktlinjer för utformandet av ett designförslag. Innehållsanalysen utfördes för att fastställa hur deodorantförpackningar skiljer sig beroende på vilket kön de rikas till. För Design and Creation användes Sless arbetsmodell vid utformandet av de egna designförslagen. För att testa och utvärdera designförslagen på målgruppen utfördes semistrukturerade intervjuer. Deodoranter till skillnad mot andra produkter har inte några stora skillnader mellan produkterna som riktar sig till kvinnor respektive män. Skillnaderna finns i färgvalen och nyanserna i dessa. Studien visar även hur en deodorantförpackning kan utformas för att uppfattas könsneutral. Detta visas genom två designförslag som riktlinjer för hur en könsneutral deodorantförpackning kan utformas. Resultat från tidigare studier kan liknas med resultaten från denna studie även om de skiljer sig en aning. Detta gör att denna studie kan ses som ett komplement till tidigare forskning och framtidiga arbete i utformandet av könsneutral förpackningsdesign.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)