Sveriges ansvar eller inte? - En kvalitativ idéanalys av Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas politik för EU-migranter i Sverige

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Ett resultat av den Europeiska unionens utvidgning är att migration från unionens fattigare länder blivit ett vanligt fenomen. Den här studien undersöker euroskepticism och euroskeptiska oppositionspartier i Sverige, med fokus på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna och de idéer som ligger till grund för deras föreskrivna politik i frågan. För att kunna analysera respektive partis idéer har vi genomfört en kvalitativ jämförande idéanalys med hjälp av ett anpassat analysschema. Både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna präglas av euroskeptisism, men det tar sig uttryck på olika sätt och grundar sig i olika idéer. Vänsterpartiets idéer präglas av ett kosmopolitiskt fokus på mänskliga rättigheter, medan Sverigedemokraternas idéer snarare grundar sig i en nationalistisk syn på nationalstaten och vad som är Sveriges ansvar. Denna skillnad finns också gällande idéerna om EU, där Vänsterpartiets euroskepticism handlar mer om EU som ett ekonomiskt ojämlikt system och Sverigedemokraternas euroskepticism grundar sig mer i ett nationalistiskt motstånd mot immigration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)