CSR-kommunikation mellan moder- och dotterbolag En jämförande fallstudie om kommunikationen av CSR hos multinationella företag i tjänstesektorn och tillverkningssektorn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problemdiskussion: Multinationella företag har många intressenter somgranskar dess CSR-arbete, dessutom visar studier att kommunikationen av CSR kan kommaatt gå förlorad mellan moder- och dotterbolag. Ytterligare faktorer som har inverkan på deninterna kommunikationen av CSR är om företaget är ett tjänsteföretag eller etttillverkningsföretag, beroende på dess möjlighet att mäta sin miljöpåverkan. Multinationalitetoch företagets grundläggande verksamhet kan båda ha inverkan på hur den internakommunikationen av CSR kommuniceras, implementeras och engagerar.Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera hur CSR kommuniceras internt samt hur detskiljer sig åt mellan ett tjänsteföretag och ett tillverkningsföretag som båda ägs av utländskamoderbolag.Metod: Studien är en jämförande fallstudie som tillämpar en kvalitativ metod och har enabduktiv ansats. Studien baseras på både primär- och sekundärkällor och studiens empiri harsamlats in genom åtta semistrukturerade intervjuer. Den empiriska datan har analyserats medhjälp av studiens referensram som består av teorier rörande CSR-kommunikation ochengagemang.Slutsats: Studien konstaterar tydliga skillnader mellan de två fallföretagens interna CSRkommunikation.De främsta orsakerna till distinktionen grundar sig i företagens skildakärnverksamheter, där tillverkningsföretaget Elga måste förhålla sig till lagstiftning knutet tillderas produktion, något som tjänsteföretaget Planon inte behöver ta hänsyn till i sammautsträckning. Vidare har strukturen på den interna kommunikationen påverkan på de anställdasengagemang, där transparens och inkludering påvisas vara de viktigaste faktorerna hos bådafallföretagen. Slutligen kan det konstateras att en fungerande intern kommunikationen är avstor vikt för multinationella företag, då det är en grundläggande förutsättning för att kunnakommunicera sin CSR.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)