Risk Management tillämpat som styrverktyg : En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Författare: Fredrik Olsson & Viktor Olsson Handledare: Elin Funck Examinator: Fredrik Karlsson & Elin Funck Titel: Risk Management tillämpat som styrverktyg – En fallstudie på Gnutti Carlo Sweden AB Bakgrund: Globaliseringen föranleder att företag idag är mer utsatta för risker än någonsin. Till följd av detta har Risk Management växt fram till att vara ett av de mest omdiskuterade områdena inom verksamhetsstyrning och riskallokering. Tidigare forskning visar att det existerande ramverket, COSO, uppvisar brister beträffande möjligheten att implementera Risk Management främst i små- och medelstora företag. Gnutti Carlo Sweden AB är ett medelstort företag inom fordonsindustrin som är volatil bransch, exponerad mot flera risker. Tidigare forskning har poängterat det existerande ramverkets brister samt det teoretiska gapet beträffande forskning hur Risk Management kan praktiseras i enskilda företag. Syfte: Syftet med detta examensarbete är att redogöra för vad risk är samt vilka strategiska-, finansiella- och operationella risker som Gnutti:s verksamhet är exponerad mot. Vidare ämnar arbetet mynna ut i en modell för hur Gnutti kan styra och hantera risker i syfte om att minska osäkerheten och främja Gnutti:s beslutsfattande. Modellen skall bidra med kunskap om hur Risk Management kan tillämpas hos underleverantörer inom fordonsindustrin. Metod: En kvalitativa enfallsstudie på Gnutti Carlo Sweden AB. Den teoretiska referensramen byggs utifrån studiens nyckelord. Studiens empiri har inhämtats genom intervjuer, observationer och nyttjandet av dokument tillhandahållna från fallföretaget. Slutsats: I ett teoretiskt perspektiv är risk en synonym till begreppet osäkerhet, men i vardagligt bruk är risk förenat med en negativ konsekvens av en framtida händelse. Vidare konstaterar vi att det inte är möjligt att undgå all risk för företag samt att de inte vore fördelaktigt då risk och avkastning korrelerar. Fallföretaget Gnutti är exponerad mot en rad strategiska-, finansiella- och operationella risker som beaktas i en slutlig riskmodell. Modellen som utvecklats för Gnutti fokuserar på att åtgärda och styra verksamheten utifrån de företagsspecifika operationella riskerna, då företaget kan påverka dem. Nyckelord: Risk Management, ERM, COSO, Strategisk riskhantering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)