Digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulters praktik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Bakgrund: Digitaliseringen har lett till en utveckling av redovisningsbranschen där de idag har mycket hjälp av datorer vid utförandet av sin praktik. Det innebär att arbetssättet förändras och redovisningskonsulternas praktik påverkas. Det finns tidigare studier som behandlar digitalisering och redovisning men utvecklingen inom IT går snabbt och kunskapen förbättras ständigt, ytterligare studier på området blir därför relevanta. Syfte: Syftet med studien är att ge en inblick i redovisningskonsulternas praktik och hur digitaliseringen är institutionaliserad i denna. I studien kommer redovisningskonsulternas praktik ses som en arbetsprocess. För att möta upp syftet kommer de olika delarna i arbetsprocessen att identifieras - vad som görs, hur det görs, varför det går till på detta sätt. En analys av hur digitalisering har institutionaliserats i processen kommer att göras samt en djupare analys av digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulternas praktik. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod för att få en fördjupad bild över redovisningskonsulters praktik och hur den har påverkats av digitalisering. Detta gjordes genom semistrukturerade intervjuer med sex olika redovisningsbyråer, varav två var stora och de andra fyra var små eller medelstora. Slutsats: Digitalisering har institutionaliserats främst av imiterande och normativ isomorfism. Stora redovisningsbyråer har i högre grad institutionaliserat digitalisering i sin arbetsprocess än vad mindre redovisningsbyråer gjort. De digitaliserade programmen för redovisningsbyråer är i ett tidigt stadie att det ännu inte fungerar felfritt vilket gör att de ännu inte sparar någon nämnvärd tid i arbetsprocessen samt att kostnadsfrågan för implementering ska vägas in. Trots digitaliserade förändringar har redovisningskonsulterna en sammantagen god praktisk och generell förståelse för deras praktik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)