På väg mot en automatiserad avkodningsförmåga : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs 1-3

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Författare: Erika Selin; [2018]

Nyckelord: avkodning; automatisering; lässvårigheter;

Sammanfattning: I denna studie har sju lärare som undervisar i årskurs 1-3 intervjuats om hur de arbetar för att elever ska ha möjlighet att träna ordavkodning och nå en automatiserad nivå. Ett särskilt fokus sätts på elever som har svårigheter med avkodning. De semistrukturerade intervjuerna har transkriberats och analyserats med hjälp av tematisk analys. Studiens resultat visar att lärarna är väl medvetna om att elever behöver läsa mycket text för att uppnå en automatiserad avkodning. Arbete läggs på att inspirera och motivera elever till att läsa. Det finns stora likheter i hur lästräning genomförs i de intervjuade lärarnas klassrum. Till stor del bygger läsaktiviteterna på att eleverna själva tar ansvar för att läsa och utveckla sin förmåga. Elever som av olika anledningar upplever svårigheter med avkodning, behöver extra mycket stöd och träning. I studien framkommer att det finns betydande skillnader mellan skolornas resurser och möjligheter att möta och stötta dessa elever. Det största hindret för att elever ska kunna utveckla en automatiserad avkodningsförmåga, anses vara bristen på tid för läraren att lyssna och ge återkoppling på elevers läsning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)