Implementering av nytt IT-system i en större organisation : Möjligheter och problem ur ett användarperspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Lärande

Sammanfattning: Denna studie är baserad på en organisationsförändring inom Länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringar består av 23 lokala och självständiga försäkringsbolag som är verksamma under samma varumärke. Genom att införa ett gemensamt arbetssätt på samtliga länsförsäkringsbolagen för reglering av byggskador som är kopplat till stödsystemet Meps 2.0 avsågs att öka kundnöjdheten. Det övergripande syftet med studien är att undersöka vad som kan läras och förstås av användarnas perspektiv, i detta fall skadereglerarna, om möjligheter och hinder för lärande av nya arbetssätt i samband med implementering av nytt IT-system. Att förstå på vilka sätt personalens erfarenheter kan komma till användning för utveckling av ett gemensamt arbetssätt i en organisation är ett ytterligare syfte med undersökningen. I denna undersökning genomförs en enkätundersökning som bildar underlag för fallstudier på två utvalda länsförsäkringsbolag. Fallstudier består av individuella intervjuer med en gruppchef och tre medarbetare på länsförsäkringsbolagen samt observationer av informanterna. Insamlad data bearbetas och analyseras med koppling till litteratur och genom tematisk analys som metod. Resultaten visar att strukturer tillsammans med relationella och sociala aspekter har en väsentlig roll för att genomföra en lyckad förändring inom en organisation. Vikten av människors aktiva delaktighet i förändringsarbeten understryks och det hittas nödvändigt att de involverade människorna är med på vad en viss förändring innebär och varför den behövs. Vidare visar de uppnådda resultaten att Communities of practice med fördel kan tillämpas inom en organisation för att dra nytta av kollektivets styrka i olika områden och för att kunna utveckla nya kulturella resurser som nya sätt arbeta på i en organisation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)