Distribution och ruttplanering vid Åbro Bryggeri : en fallstudie som undersöker manuell kontra datoriserad ruttplanering

Detta är en Magister-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

I denna magisteruppsats har författarna valt att studera Åbro Bryggeri AB: s distribution och belysa skillnader mellan olika metoder att planera transporterna på. Valet av ämne är intressant för oss som logistikstudenter, transporter och varudistribution är ett område som liksom övrig logistik är under ständig förändring.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera Åbro Bryggeri AB: s manuella metod för ruttplanering som används idag, och sedan jämföra detta mot effekterna av ett datoriserat

ruttplaneringsprogram. Uppgiften är avgränsad till att undersöka uppläggning och planering av rutter från Åbro Bryggeri AB:s terminal i Årsta, Stockholm.

Undersökningen har gjorts genom en fallstudie som innefattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativ forskning har använts för att beskriva exempelvis distributionssystemet vid Åbro Bryggeri. Kvantitativ forskning har använts där stora mängder

data samlats in, exempel på detta är jämförelsen mellan dagens ruttplaneringssystem vid Åbro och simulerade lösningar i ett datoriserat ruttplaneringsprogram. Teorier inom området för

ruttplanering har valts ut, för att sedan analyseras mot insamlade fakta.

Resultat

Resultatet av denna studie visar att Åbro är mycket beroende av distributionsledarnas kompetens och informella kunskaper för att den operativa ruttplaneringen skall fungera väl.

Den strategiska och taktiska ruttplaneringen är med dagens metoder ett mycket tidskrävande samt tungarbetat planeringsarbete. Effekterna av ett datoriserat ruttplaneringsprogram visar på

sänkta distributionskostnader, på grund av färre körda mil och mindre arbetad tid hos Åbro.

Denna studie har visat på minskade distributionskostnader i intervallet 14,8 % till 22,9 %.

Informell kunskap kan dokumenteras, vilket minskar beroendet av tidigare nyckelpersoner.

Det datoriserade ruttplaneringsprogrammet förenklar analyser och utvärderingar av

simuleringar för alla tänkbara strategiska, taktiska samt operativa scenarion i distributionen.

Resultatet av denna studie visar vidare på att en implementering av ett datoriserat ruttplaneringsprogram medför en stor omställning för berörd personal. Det är viktigt att beakta den mänskliga faktorn för att undvika icke-produktiva reaktioner hos personalen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)