Rabatter - en väg till lojalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker rabatters påverkan på lojalitet inom försäkringsbranschen och hur man kan använda lojalitetsprogram för att skapa mer lojala kunder. Detta genom att undersöka data från 66 658 stycken kunder från ett svenskt försäkringsbolag och jämföra deras rabattnivå med hur länge de varit kunder. Undersökningens mest framträdande resultat var att det verkar som att kunder med rabatt är mer lojala än de som inte har någon rabatt. Men inga belägg framkom under studien som bevisar att en ökande nivå av rabatt påverkar graden av lojalitet. De fynd som uppdagades genom denna undersökning tyder på att det kan vara av yttersta vikt hur ett lojalitetsprogram utformas och vilka incitament som erbjuds till deltagarna

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)